​Sveikiname naujos kadencijos Progimnazijos tarybą bei tariame nuoširdų ačiū kadenciją baigusiems progimnazijos tarybos nariams

2018-10-09 progimnazijoje susirinko praėjusios kadencijos bei naujosios kadencijos tarybos nariai.  2016-2018 m.m. progimnazijos tarybai vadovavo tėvų atstovas – Paulius Gadonas, nariais buvo tėvai: Saulius Stirbinskas, Jūratė Grigaravičienė, mokytojai: Dalia Valaikienė, Sabina Adomavičienė ir Laima Gaidienė, mokiniai: Danielė Aldonytė, Vėjas Tamašauskas ir Monika Galeckaitė. Tarybos nariai pasidalino patirtimi ir naujosios kadencijos 2018-2020 metų tarybos nariai:
1.Saulius Stirbinskas Mokinių tėvų atstovas
2.Marius Laukaitis Mokinių tėvų atstovas
3.Jonas Cicėnas Mokinių tėvų atstovas
4. Edita Skupienė Mokytojų atstovas
5. Žydrūnė Butrimienė Mokytojų atstovas
6. Nida Chadzevičienė Mokytojų atstovas
7.Paulius Galeckas Mokinių atstovas
8. Aistė Pugačiauskaitė Mokinių atstovas
9.Saulė Griškevičiūtė Mokinių atstovas
išrinko naują progimnazijos tarybos pirmininką. Juo tapo vėl tėvų atstovas Saulius Stirbinskas (buvęs praėjusios kadencijos tarybos narys).  Jau pirmą posėdį tarybos nariai sprendė lėšų, skirtų vadovėliams panaudoti, daiktadėžių, pašalinių asmenų lankymosi, ugdymo kokybės, salių nuomos ir kitus klausimus.

Mokyklos tarybos narių atsakomybė, veikla apibrėžta Švietimo įstatyme (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480/FOrIKKbGPr) bei mokyklos nuostatose ( http://www.antakalnioprogimnazija.vilnius.lm.lt/sample-page/nuostatai ):
37 straipsnis. Švietimo kokybė
5. Mokyklos (išskyrus aukštąsias mokyklas) veiklos įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką pasirenka mokyklos taryba. Ji analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo.
54 straipsnis. Švietimo planavimas
4. Mokykla rengia strateginį planą. Mokyklos tarybos, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (valstybinės mokyklos – biudžetinės įstaigos), savivaldybės vykdomosios institucijos ar jos įgalioto asmens (savivaldybės mokyklos – biudžetinės įstaigos), savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (dalyvių susirinkimas) (valstybinės ir savivaldybės mokyklos – viešosios įstaigos) savininko (dalyvių susirinkimas) (kitų mokyklų) pritarimu mokyklos strateginį planą tvirtina mokyklos vadovas.

5. Mokykla rengia metinį veiklos planą. Mokyklos tarybos pritarimu mokyklos metinį veiklos planą tvirtina mokyklos vadovas.
59 straipsnis. Švietimo įstaigos vadovo skyrimas ir jo įgaliojimai
6) kartu su mokyklos taryba sprendžia, ar leisti ant mokyklos pastatų ar mokyklos teritorijoje statyti judriojo (mobiliojo) ryšio stotis įstatymų nustatyta tvarka;
60 straipsnis. Mokyklos savivalda
1. Mokyklos savivalda grindžiama švietimo tikslais, mokykloje vykdomomis švietimo programomis ir susiklosčiusiomis tradicijomis.
2. Mokyklos savivaldos institucijos kolegialiai svarsto mokyklos veiklos ir finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją, apibrėžtą mokyklos įstatuose, priima sprendimus, daro įtaką vadovo priimamiems sprendimams, atlieka visuomeninę mokyklos valdymo priežiūrą. Mokyklos savivaldos institucijų įvairovę, jų kompetenciją ir sudarymo principus įteisina mokyklos įstatai.
3. Mokyklos taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Už savo veiklą mokyklos taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams.
4. Mokykloje gali veikti ir kitos mokyklos savivaldos institucijos (mokytojų, mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų).

Mokyklos taryba vertina mokyklos vadovo veiklą – http://www.kpskc.lt/dokumentai/VADOVUI%20MOKYTOJUI%20MOKYKLAI/DEL%20VADOVU%20VERTINIMO%202018-03-12.pdf

Kviečiame visus progimnazijos bendruomenės narius teikti bei svarstyti, padėti įgyvendinti  visus klausimas per Jūsų išrinktus atstovus (http://www.antakalnioprogimnazija.vilnius.lm.lt/sample-page/struktura/savivalda).

Tarybos posėdžių sekretorė yra Jūratė Gadeikienė – jurate.gadeikiene@antakalnio.lt.

​Sveikiname naują progimnazijos tarybą bei nuoširdžiai dėkojame​ senos kadencijos tarybai už nuveiktus reikšmingus darbus mūsų bendruomenei!
„Kurdami gerą mokyklą mes augame kaip vieninga, kūrybinga, iniciatyvi, tolerantiška, atvira dialogui ir pokyčiams, skatinanti atsiskleisti bendruomenė“
Direktorius Tomas Jankūnas