1-4 klasės

Mokinių skaičius – 549
Klasių skaičius – 23
Mokosi labai gerai (aukštesnysis) – 168
Mokosi gerai (pagrindinis) – 282
Mokosi patenkinamai – 99
Mokosi nepatenkinamai – 0
 • Praleista pamokų – 16 695
 • Nepateisinta – 0
 • Pažangumas – 100%
 • Kokybė –  82%


5-8 klasės

Mokinių skaičius – 462
Klasių skaičius – 19
Mokosi labai gerai (aukštesnysis) – 62
Mokosi gerai (pagrindinis) – 179
Mokosi patenkinamai – 207
Mokosi nepatenkinamai – 14
 • Praleista pamokų – 22 203
 • Nepateisinta – 4101
 • Pažangumas – 97%
 • Kokybė –  52,2%

Patarimai kaip gerinti mokymosi rezultatus:

 • Mokytojams visada skirti užduotis, kurias mokiniai galėtų įveikti bei gauti teigiamą vertinimą;
 • Mokytojams ir tėvams raginti mokinius lankytis dalyko konsultacijose bei drąsinti mokinius klausti tai ko nesupranta mokiniai pamokų metu;
 • Mokytojams taikyti įvairesnius mokymo metodus, kad mokiniai patirtų mokymosi džiaugsmą;
 • Tėvams užtikrinti, kad mokiniai nevėluoti į pamokas (tai lemia mokymosi pasiekimus) bei siekti, kad mokiniai lankytų pamokas;
 • Tėvams padėti ruoštis (pagal amžiaus grupes), bet ne už mokinius darytis namų darbus;
 • Sudarytu vaiko dienotvarkę (pareigų aprašą), jei ji dar nebuvo sudaryta. Per susitarimus su vaiku sutarti kada yra laikas žaidimams, mokslui, poilsiui bei valgymui, namų ruošai;
 • Mokiniui, tėvams ir klasių vadovams aptarti Mokinio sėkmės istoriją, kaip ją sekasi įgyvendinti, kokie mokinio veiksmai jam padėjo mokytis, su kokiais iššūkiais susidūrė, surasti būdų, kaip juos įveikti bei dėl jų sutarus pakoreguoti sėkmės kelio istoriją;
 • Mokiniams būti drąsiems: nebijoti klausti, prašyti pagalbos draugų ar suaugusiųjų, pasitarti dėl mokymosi klausimų su klasės auklėtoja, socialine pedagoge ar tėvais;
 • Mokiniams laikytis dienotvarkės, kuri sudarys saugias sąlygas augti bei būti darbingiems;
 • Mokytojams ir tėvams pastebėjus nuolatos patiriame mokymosi nesėkmę kreiptis į pagalbos specialistus >>>.
 • Visada ieškokime sutarimų kaip padėti vaikui patirti mokymosi sėkmę! Tai mūsų ir Jūsų rūpestis kartu!

Progimnazijos bendruomenės vardu direktorius Tomas Jankūnas, Pradinio ugdymo skyriaus vedėja Gražina Sadauskienė, Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja Jurgita Paravinskienė, Metodinės tarybos pirmininkė Danutė Šapalienė.