Vilniaus Antakalnio progimnazija, kartu su Vilniaus Antakalnio gimnazija ir Vilniaus Prano Mašioto pradine mokykla bei socialiniais partneriais – asociacija „Kūrybinės jungtys“  įgyvendina mokymosi projektą „Partnerystės džiugesniam mokymuisi“.

Kviečiame visus progimnazijos pedagogus prisijungti prie mūsų mokyklos mokytojų komandos ir patirti kūrybinę partnerystę ne tik mokyklos komandoje, bet ir kartu su mūsų partneriais: gimnazija bei pradine mokykla.

Projekto metodinę veiklą organizuoja asociacija „Kūrybinės jungtys“.

Siekiate, kad mūsų mokykla augtų kaip bendruomenė, nuolat kurtų ir tobulėtų?

Norite, kad mūsų mokykloje būtų ugdomi esminiai XXI amžius gebėjimai, tokie kaip kūrybingumas, kritinis mąstymas, bendradarbiavimas?

Siekiate aktyvaus, kūrybiško, visus įtraukiančio mokymosi?

Pastebite, kad mokiniai per mažai žino ir domisi apie jiems potencialiai prieinamas galimybes, vadovaujasi išankstiniais stereotipais?

Jaučiate, kad mokiniai susiduria su mokymosi ar bendravimo su kitais sunkumais?

Norite išbandyti, kokių pokyčių į mūsų mokyklą gali atnešti bendradarbiavimas su kūrybinių profesijų atstovais?

Jeigu bent keli klausimai Jums aktualūs, kviečiame dalyvauti mūsų progimnazijos projekte!

Tikslas  – Tyrinėjant mokinių adaptacijos problematiką, išgryninti vieningą trijų mokyklų perėjimo laikotarpio mokymosi koncepciją, ir sukurti bei išbandyti praktinius būdus (mokymosi principus ir metodus),  kurie leistų sukurti pozityvią emocinę aplinką ir tolygų mokymosi procesą, taip užtikrinant kiek įmanoma sklandžius perėjimus iš vieno mokymosi lygmens į kitą.

 Uždaviniai:

  • suburti „Mokytojų klubą“, sudarytą iš visų trijų mokyklų mokytojų, dirbančių su pereinamojo laikotarpio klasėmis ir įgyvendinti bendrą tyrinėjimo, eksperimentavimo procesą, kurio metu bus formuojama darbinė perėjimo laikotarpio mokymosi koncepcija, kuriami ir išbandomi ją atitinkantys inovatyvūs mokymosi metodai. Metodus mokytojai kurs pagal kūrybiško mokymosi principus, kai jungiami skirtingų dalykų ugdymo tikslai, su mokinių kūrybingumu ir adaptyvumu susiję ugdymo tikslai, ir tiems tikslams pasiekti pasitelkiami kūrybiniai, problemų sprendimo metodai.
  • kiekvienoje mokykloje pereinamojo laikotarpio klasėse tyrinėti adaptacijos problematiką, ieškoti atsakymų į „Mokytojų klube“ suformuluotus klausimus, išbandyti kartu su kitų mokyklų mokytojais sukurtus mokymosi metodus, vertinti jų poveikį klasės emocinei aplinkai ir mokinių įsitraukimui į mokymąsi. Ypatingas dėmesys bus skiriamas pačių vaikų aktyviam įsitraukimui į pozityvios mokymosi aplinkos kūrimą, remiantis prielaida, kad vaiko vidinė motyvacija mokytis, bendradarbiauti su kitais, kurti pozityvius santykius yra stipriai susijusi su vaikui teikiamu pasitikėjimu, atsakomybe, galimybe savarankiškai mąstyti, spręsti, veikti.
  • tobulinti mokytojų gebėjimus kurti pozityvią emocinę aplinką klasėje, pasitelkiant kūrybiško mokymosi principus ir metodus. Ypatingas dėmesys bus skiriamas mokytojų nuostatoms ir įgūdžiams, kurie padės kurti klasėje erdvę saugiai emocinei raiškai, plėtoti pagarba ir pasitikėjimu pagrįstus santykius, naudoti įvairias fizines erdves mokymuisi.

Planuojami rezultatai ir jų matavimas:

  1. Sukurtas darbinis perėjimo laikotarpio mokymosi koncepcijos variantas, sukurti bei išbandyti mokymosi principai ir metodai (mokytojai projekto metu rinks medžiagą ir gryninimo etapu aprašys);
  2. Mokiniai, dalyvavę projekte, patvirtins, kad daugiau sužinojo apie galimybes patiems kuri pozityvią emocinę aplinką ir aktyviai, savo pačių noru dalyvauti mokymesi (bent pusė dalyvavusių mokinių);
  3. Mokytojai, dalyvavę projekte, teigs (bent 10), kad išaugo jų pasitikėjimas įvardyti ir su kolegomis iš kitų mokyklų spręsti mokinių adaptacijos problemas;
  4. Mokytojai, dalyvavę projekte, teigs (bent 10), kad atrado ir išbandė veikiančių mokymosi principų ir metodų, padedančių kurti pozityvią emocinę aplinką klasėje;
  5. Projekto pabaigoje, atsižvelgiant į vertinimo rezultatus ir įžvalgas, bus sukurtas detalus projekto antros dalies planas. Jis bus įgyvendinamas 2018 metų sausio – gegužės mėnesiais ir finansuojamas trijų dalyvaujančių mokyklų.

Norintys dalyvauti, prašau parašyti man, el. pašto adresu – direktorius@antakalnio.lt iki 2017-09-29 17 val.

Bendrystės, kūrybos, mokymosi nebus be Jūsų nori būti kartu!

http://www.kurybinespartnerystes.lt/

„Mes augame kaip vieninga, kūrybinga, iniciatyvi, tolerantiška, atvira dialogui ir pokyčiams, skatinanti atsiskleisti bendruomenė“

Direktorius Tomas Jankūnas
Vilniaus Antakalnio progimnazija