Mokyklų veiklos kokybės išorinis vertinimas – formuojamasis mokykloje vykstančių procesų vertinimas, teikiantis informaciją, mokyklos veiklai koreguoti ir jos rezultatams gerinti.

Išorinio vertinimo tikslas – skatinti mokyklas tobulėti siekiant geresnės ugdymo(si) kokybės ir geresnių mokinių pasiekimų.

Nuo 2017 m. vertinant naudojama 25 rodiklių sistema 4 mokyklos veiklos sritims: Rezultatai, Ugdymas(is) ir mokinių patirtys, Ugdymo(si) aplinkos, Lyderystė ir vadyba.

Išorinis mokyklų veiklos kokybės vertinimas remiasi mokyklos atliktu įsivertinimu.

Mokyklos vertinamos periodiškai ne rečiau kaip kas 7 metus.

Lietuvoje yra tik visuminis išorinis vertinimas (vertinamos visos 4 sritys).

Daugiausiai dėmesio skiriama pamokos stebėjimui ir mokykloje vykstančių procesų analizavimui (t. y. 75 proc. surenkamos informacijos). Žiūrėti pamokos stebėjimo protokolą.

Po stebėtos pamokos mokytojui pasakomi ne mažiau kaip 3 stiprieji ir ne daugiau kaip 2 tobulintini pamokos aspektai.

Naudojami penki vertinimo lygiai.

Ataskaita mokyklai pateikiama per 36 dienas. Joje aprašomas mokyklos kontekstas, visos 4 sritys ir pateikiamos išvados – ne mažiau 10 stipriųjų ir ne daugiau 5 tobulintini mokyklos veiklos aspektai (2007 – 2016 m. vertintų mokyklų 10 stipriųjų ir 5 tobulintini veiklos aspektai (+10-5).

Skelbiama trumpoji išorinio vertinimo ataskaita – išskirti stiprieji ir tobulintini mokyklos veiklos aspektai, tačiau mokykla gali savo nuožiūra paskelbti ir visą ataskaitą.

Mokykla turi inicijuoti išorinio vertinimo išvadų pateikimą tėvams ir mokiniams.

Po vertinimo veiklos tobulinimu rūpinasi mokykla ir jos steigėjas.

Jeigu mokyklos veiklos bent viena tema (sritis) buvo įvertinta „1“ arba „N“ lygiu, steigėjas raštu praneša Agentūrai apie mokyklos padarytą pažangą.

Pakartotinis vertinimas mokykloje organizuojamas:

per vienerius metus, jei bent viena veiklos sritis arba tema buvo įvertinta „1“ arba „N“ lygiu;

per trejus metus, jeigu mokyklos pažanga yra labai nežymi arba ji iš viso nefiksuojama;

Agentūra kartu su Švietimo ir mokslo ministerija stebi ir analizuoja mokyklų pažangą ir mokykloms teikiamos pagalbos poveikį po išorinio vertinimo, jei bent vienos iš temų ir rodiklių įvertinimas buvo 1 arba N lygio.

NMVA kasmet parengia metinį pranešimą (raportą), kuriame pristato vertintų mokyklų veiklos kokybės situaciją, detaliau analizuoja probleminę sritį (pavyzdžiui, mokyklos strategija, mokinių ugdymosi kokybė). Skaityti 2015 m. metinį pranešimą

Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (2016 m.)