Projekto pavadinimas – Partnerystės džiugesniam mokymuisi

Prioritetinė kryptis, pagal kurią teikiamas projektas – Pozityvios emocinės aplinkos kūrimas

Projekto tikslas (išspręsti tam tikrą problemą). Tyrinėjant mokinių adaptacijos penktose ir devintose klasės problematiką, išgryninti vieningą trijų mokyklų perėjimo laikotarpio mokymosi koncepciją, ir sukurti bei išbandyti praktinius būdus (mokymosi principus ir metodus),  kurie leistų sukurti pozityvią emocinę aplinką ir tolygų mokymosi procesą, taip užtikrinant kiek įmanoma sklandžius perėjimus iš vieno mokymosi lygmens į kitą.

Uždaviniai:

  • suburti „Mokytojų klubą“, sudarytą iš visų trijų mokyklų mokytojų, dirbančių su pereinamojo laikotarpio klasėmis ir įgyvendinti bendrą tyrinėjimo, eksperimentavimo procesą, kurio metu bus formuojama darbinė perėjimo laikotarpio mokymosi koncepcija, kuriami ir išbandomi ją atitinkantys inovatyvūs mokymosi metodai. Metodus mokytojai kurs pagal kūrybiško mokymosi principus, kai jungiami skirtingų dalykų ugdymo tikslai, su mokinių kūrybingumu ir adaptyvumu susiję ugdymo tikslai, ir tiems tikslams pasiekti pasitelkiami kūrybiniai, problemų sprendimo metodai.
  • kiekvienoje mokykloje pereinamojo laikotarpio klasėse tyrinėti adaptacijos problematiką, ieškoti atsakymų į „Mokytojų klube“ suformuluotus klausimus, išbandyti kartu su kitų mokyklų mokytojais sukurtus mokymosi metodus, vertinti jų poveikį klasės emocinei aplinkai ir mokinių įsitraukimui į mokymąsi. Ypatingas dėmesys bus skiriamas pačių vaikų aktyviam įsitraukimui į pozityvios mokymosi aplinkos kūrimą, remiantis prielaida, kad vaiko vidinė motyvacija mokytis, bendradarbiauti su kitais, kurti pozityvius santykius yra stipriai susijusi su vaikui teikiamu pasitikėjimu, atsakomybe, galimybe savarankiškai mąstyti, spręsti, veikti.
  • tobulinti mokytojų gebėjimus kurti pozityvią emocinę aplinką klasėje, pasitelkiant kūrybiško mokymosi principus ir metodus. Ypatingas dėmesys bus skiriamas mokytojų nuostatoms ir įgūdžiams, kurie padės kurti klasėje erdvę saugiai emocinei raiškai, plėtoti pagarba ir pasitikėjimu pagrįstus santykius, naudoti įvairias fizines erdves mokymuisi.  

Tikslinė auditorija, kuriai skirtas projektas (socialinė grupė, asmenų skaičius, amžius).

Tiesioginė projekto dalyvių grupė – mokytojai, dirbantys su pereinamųjų klasių (4-tų ir 5-tų, 8-tų ir 9-tų) mokiniais. Jie dalyvaus tarpmokyklinio „Mokytojų klubo“ sesijose ir atliks tyrimus bei išbandys naujai sukurtus mokymosi metodus su tikslinės grupės mokiniais. Mokytojų klube dalyvaus 15-20 mokytojų iš trijų mokyklų.

Antrinė projekto grupė – pereinamųjų klasių mokiniai (po 1-2 klases kiekvienoje mokykloje). Jie bus pakviesti tapti mokytojų tyrinėjimo ir eksperimentavimo bendradarbiais, kurie padės mokytojams suprasti adaptacijos problematiką, teiks grįžtamąjį ryšį apie išbandomus mokymosi metodus, teiks rekomendacijas dėl pozityvios emocinės aplinkos kūrimo. Projekte dalyvaus bent 80 šios grupės mokinių.

Kiti dalyviai – tai kitos klasės, kuriose mokytojai išbandys inovatyvius metodus, kiti mokytojai, kurie susipažins su sukurtomis inovacijomis ar kartu su projekte dalyvaujančiais mokytojais planuos, ves ir reflektuos integruotas pamokas. Tokių dalyvių projekte bus apie 300.  

Planuojami rezultatai ir jų matavimas:

  1. Sukurtas darbinis perėjimo laikotarpio mokymosi koncepcijos variantas, sukurti bei išbandyti mokymosi principai ir metodai (mokytojai projekto metu rinks medžiagą ir gryninimo etapu aprašys);
  2. Mokiniai, dalyvavę projekte, patvirtins, kad daugiau sužinojo apie galimybes patiems kuri pozityvią emocinę aplinką ir aktyviai, savo pačių noru dalyvauti mokymesi (bent pusė dalyvavusių mokinių);
  3. Mokytojai, dalyvavę projekte, teigs (bent 10), kad išaugo jų pasitikėjimas įvardyti ir su kolegomis iš kitų mokyklų spręsti mokinių adaptacijos problemas;
  4. Mokytojai, dalyvavę projekte, teigs (bent 10), kad atrado ir išbandė veikiančių mokymosi principų ir metodų, padedančių kurti pozityvią emocinę aplinką klasėje;
  5. Projekto pabaigoje, atsižvelgiant į vertinimo rezultatus ir įžvalgas, bus sukurtas detalus projekto antros dalies planas. Jis bus įgyvendinamas 2018 metų sausio – gegužės mėnesiais ir finansuojamas trijų dalyvaujančių mokyklų.

Projekto sąmata:

Projekto įgyvendinimas kainuos –  6030 eurų.

Projektui skirtas savivaldybės finansavimas – 3000 eurų.

Projekto konsultantas – Asociacija „Kūrybinės jungtys“
Tel.: (+370 6) 8368171
milda@kurybinesjungtys.lt

http://www.kurybinespartnerystes.lt/ 

https://www.facebook.com/K%C5%ABrybin%C4%97s-jungtys-329808303713047/