Mūsų progimnazijoje balandžio 19 – gegužės 5 dienomis 2, 4, 6 ir 8 klasių moksleiviai  dalyvaus Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinimo veiksmo tyrime  (rašys diagnostinius ir standartizuotus testus). Šio patikrinimo  tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.

Progimnazija moksleiviams teiks Nacionalinio egzaminų centro paruoštus 2017 metų standartizuotus testus. Moksleivių parašyti testai bus vertinami pagal pateiktas egzaminų centro vertinimo instrukcijas.

4, 6 ir 8 klasių mokiniai  rašys ir mokinio klausimyną. Gauti klausimyno testo rezultatai padės tiksliau įvertinti mokyklos aplinką, kuri turi/neturi įtakos besimokančių mokinių mokymosi pasiekimams bei mokinio saviraiškai. Gauti duomenys taps priemone mokinių tėvams, mokytojams, ugdymo įstaigai užtikrinti lygias galimybes įgyti kokybišką, jų poreikius ir galimybes atitinkantį ugdymą.

Standartizuotų testų rašymo grafikas:

Nurodyto dalyko/ugdymo srities NMPP testas

2 KLASĖS

Testo pildymo trukmė Testo rašymo data
RAŠYMAS 1 dalis apie 45 min.* Balandžio 25 d.
SKAITYMAS apie 45 min.* Balandžio 27 d
RAŠYMAS 2 dalis apie 45 min.* Gegužės 2 d.
MATEMATIKA apie 45 min.* Gegužės 4 d.

* Laikas, skirtas 2 klasės diagnostinių testų atlikimui, gali būti pratęstas iki 55 min

Nurodyto dalyko/ugdymo srities NMPP testas

4 KLASĖS
Testo pildymo trukmė Testo rašymo data
RAŠYMAS 45 min. Balandžio 25 d.
SKAITYMAS 45 min. Balandžio 27 d
PASAULIO PAŽINIMAS 45 min. Gegužės 2 d.
MATEMATIKA 45 min. Gegužės 4 d.

 

Nurodyto dalyko/ugdymo srities NMPP testas 6 KLASĖS 8 KLASĖS
Testo pildymo trukmė Testo rašymo data Testo pildymo trukmė Testo rašymo

data

RAŠYMAS 45 min. Balandžio 26 d. 60 min. Balandžio 19 d.
SKAITYMAS 45 min. Balandžio 28 d. 60 min Balandžio 21 d.
MATEMATIKA 45 min. Gegužės 4 d 60 min Balandžio 24 d.
SOCIALINIAI MOKSLAI. 60 min Gegužės 3 d
GAMTOS MOKSLAI 60 min Gegužės 5 d

Prisegti failai: