Tai kultūros tyrimų projektas, kurį įgyvendina asociacija „Kūrybinės jungtys“ ir Žinių ekonomikos forumas. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Projekto tikslas – atskleisti kūrybinių edukacinių intervencijų poveikį mokyklos bendruomenei.

Projekto metu mūsų ir dar kitos dvi mokyklos bendradarbiaus su kuriančiais profesionalais pagal „Kūrybinių partnerysčių“ modelį. Taip pat bus tiriamos kitos mokyklos, kuriose vykdomos „Kūrybinių partnerysčių“ principais pagrįstos programos.

Tyrimo tikslinė grupė – penktos klasės, susiduriančios su tipinėmis adaptacijos problemomis.

Projekto įgyvendinimo mokyklose laikotarpis: 2017 m. sausio – balandžio mėn.

Projekto mokykloje apimtis:

– 10 kuriančio praktiko sesijų su tiksline klase ir keliais su ja dirbančiais mokytojais (1 sesija – 3,5 valandos). Projektas bus įgyvendinamas kaip reguliarių sesijų ciklas, viena sesija per savaitę. Sesijas planuos mokytojai kartu su kūrėjais, dauguma jų vyks pamokų metu.

– 8 kūrybos agento sesijos su mokytojais.

Kas vyksta mokykloje Projekto metu? Bendradarbiaujant mokytojams, kūrėjams ir mokiniams, kiekvienoje mokykloje bus analizuojami mokymosi iššūkiai, būdingi adaptaciniam laikotarpiui 5-je arba 9-je klasėje, kuriami ir išbandomi unikalūs sprendimai.

Kas yra kūrėjai? Tai kūrybinio sektoriaus (dizaino, kino, literatūros, vaizduojamųjų, scenos menų, mokslo, žurnalistikos ir kt.) profesionalai, specialiai paruošti darbui su mokyklomis, įgyvendinant kūrybiško mokymosi veiklas ir turintys darbo su mokyklomis pagal „Kūrybinių partnerysčių“ modelį patirties.

Vilniaus Antakalnio progimnazijai yra priskirti kūrybos agentė Kristina Buožytė ir kuriantis praktikas Jonas Liugaila.

Kaip Projektas vyksta mokykloje? Su mokykla reguliariai tris mėnesius dirbs kūrybos agentas ir kuriantis praktikas. Kūrybos agentas kuruos visą projektą mokykloje ir gilinsis į darbą su mokytojų bendruomene ,,Mokytojų klube“ (6–12 mokytojų). Kuriantis praktikas dirbs su viena penktokų arba devintokų klase (20–30 moksleiviai ir 2–3 mokytojai), kitas praktikas. Kokie konkretūs iššūkiai bus sprendžiami, kuriuos ugdymo dalykus apims Projektas mokykloje ir kurie mokytojai tiesiogiai įsitrauks, priklausys nuo pačių projekto dalyvių.

Projekto planas: etapai.

Planavimas. 2017 m. sausio – vasario mėn. Mokyklai priskirti du kūrėjai pradės dirbti su mokyklos pasirinkta klase, kartu su mokiniais ir mokytojais tyrinės kylančius išsiųs, išgrynins probleminę sritį, suformuluos tikslus ir suplanuos į iššūkių sprendimą orientuotą kūrybiško mokymosi projektą. Projekto veiklos planą kūrėjai pateiks tvirtinti „Kūrybinių jungčių“ komandai.

Įgyvendinimas. 2017 m. vasario – balandžio mėn. Mokykloje kartu su kūrėjais įgyvendinamas kūrybiško mokymosi projektas. Su mokinių klase kūrėjai dirba pamokų metu, kartu su mokytojais ieškodami mokymosi būdų, kurie padėtų spręsti kylančius iššūkius. Su kuriančiais praktikais dirbantys mokytojai kartu planuoja veiklas, vykdo tęstinę refleksiją.

„Mokytojų klubo“ sesijos vylsta reguiariai, kas savaitę ar dvi, mokytojai tarp sesijų savo klasėse išbando naujus mokymo metodus ir taktikas.

Vertinimas. 2017 m. balandžio-gegužės mėn. Kūrėjai kartu su dalyvavusiais mokiniais ir mokytojais atlieka viso projekto refleksiją, vertina įvykusius pokyčius. Projekto rezultatai aprašomi projekto vertinimo formoje, kurią kūrėjai pateikia projekto komandai. Mokykla toliau planuoja, kaip Projekto vykdymo metu įgytą patirtį panaudoti bendrojo ugdymo procese mokykloje. Šio etapo pabaigoje su projekto dayviais bendraus tyrėjai (metodai – fokus grupės, interviu).

Kokia dalyvavimo Projekte nauda mokyklai? Programa „Kūrybinės partnerystės“ siūlo mokykloms unikalią kūrėjų patirtį ir procesą, skirtą spręsti kylančius mokymosi išškūkius. Taip pat sudaro sąlygas išbandyti naujus metodus, priemones, mokymosi organizavimo būdus ir plėsti mokytojų požiūrį į savo pačių kūrybiškumą bei kūrybiško darbo galimybes. Iš praktikos ir tyrimų matoma, kad bendradarbiavimas su išoriniais partneriais – kūrėjais – gali paskatinti šiuos pokyčius Jūsų mokykloje: – padėti mokiniams įsitraukti į ugdymo procesą, atkreipiant dėmesį į žinių pritaikomumą gyvenime, padėti plėtoti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas; – keisti sanykius (tarp mokinių, mokytojų ir mokinių, mokytojų) link didesnio vieni kitų supratimo, palaikymo, auginančio bandravimo ir bendradarbiavimo; – papildyti mokytojų profesinę praktiką kūrybingumą ir kitus XXI–o amžiaus gebėjimus ugdančiais principais ir metodais; – suteikti mokyklos benduomenei pasitikėjimo ir patirties, kaip atvirai priimti iššūkius ir juos spręsti. Tai, kad programa įgyvedinama kaip tyrimo dalis, suteikia galimybę pačiai mokyklai daugiau apie save sužinoti, gauti išorinių ekspertų dėmesį ir grįžtamąjį ryšį.

Mokyklos įsipareigojimai.

Dalyvaudama projekte, mokykla įsiparegoja sudaryti sąlygas tinkamai įgyvendinti kūrybiško mokymosi projektą mokykloje:

– Leisti įgyvendinti projekto sesijas su dalyvaujančia klase pamokų metu (pamokos planuojamos bendrai mokytojų ir kūrėjų); – Esant poreikiui derinti pamokų tvarkaraščius;

– Skirti patalpas kūrybiško mokymosi projektui įgyvendinti;

– Užtikrinti sklandų bendradarbiavimą su kūrėjais;

– Paskirti už mokyklos kūrybiško mokymosi projektą atsakingą kuruojantį mokytoją;

– Sudaryti galimybes mokytojams ir mokyklos administracijos atstovams (6-12 asm.) dalyvauti „Mokytojų klubo“ sesijose;

– Užtikrinti Programos patirties tęstinumą mokykloje;

– Sudaryti sąlygas projekto tyrėjų darbui mokykloje.

Dalyvavimas Programoje mokykloms nemokamas, tačiau jos turi skirti projekto įgyvendinimui reikalingą darbuotojų laiką.