Kontekstas

  Viso Berniukai Mergaitės
Patyrusių traumas ugdymo proceso metu 2015/2016 m.m. mokinių skaičius 0 0 0
Ugdymo proceso metu patirtų traumų skaičius 2015/2016 m. m. 0 0 0
Mokyklose besimokantys našlaičiai ir likę be tėvų globos vaikai 9 6 3
Gyvenančių bendrojo ugdymo mokyklų bendrabučiuose, vaikų socializacijos centruose 0 0 0

 

  Klasių skaičius
1 6
2 5
3 5
4 4
5 5
6 5
7 4
8 3

 

Specialiųjų ugdymosi poreikių lygiai
Iš bendro mokinių skaičiaus mokosi pagal individualizuotą ugdymo programą
 Klasės I-nedideli II-vidutiniai III-dideli IV-labai dideli
4 0 2 1 0 0
5 10 2 1 0 2
6 2 4 0 0 0
7 7 1 0 0 0
8 4 0 0 0 0
Iš viso 23 9 2 0 2

 

    Iš viso mokinių
Etika
Dorinis ugdymas (etika) 428
Iš viso 428
Tikyba
Karaimų tikyba 2
Katalikų tikyba 468
Iš viso 470

Mokinių vežiojimo į ir iš mokyklos nėra.

Mokinių statistika

Klasė Atvyko mok. Išvyko mok. Mokinių skaičius
5 0 0 130
6 1 1 121
7 0 1 91
8 0 1 81
5-8 klasės 1 3 423

Mokinių lankomumas

Klasė Mok. Skaičius Praleistos pamokos Pateisintos dėl ligos Pateisintos kitos Pateisintos tėvų dėl ligos Pateisintos tėvų dėl kt. priežasčių
5 130 2146 929 49 671 272
6 122 2651 1236 295 699 87
7 91 2643 900 201 828 496
8 81 2489 1163 115 560 345

 

Klasė Pateisintos dėl varžybų, olimpiadų Pateisintos direktoriaus įsakymu Nepateisintos Pavėluota į pamokas
5 6 0 219 90
6 40 42 252 123
7 18 22 178 87
8 172 1 133 69

 

Klasė Tenka vienam mokiniui nepateisintų Tenka vienam mok. praleistų pam.
5 1,68 16,51
6 2,07 21,73
7 1,96 29,04
8 1,64 30,73

Mokinių mokyma/sis

Klasė Aukštesnysis (9-10) Pagrindinis (6-10) Iš viso (9-10 ir 6-10) Patenk. (4-10) Nepatenk. (3-1)
5 14 77 91 39 0
6 17 66 83 38 0
7 8 49 57 33 1
8 18 31 49 32 0
5-8 klasės 57 223 280 142 1

 

Klasė Kokybė % Pažangumas %
5 70 100
6 69 100
7 63 99
8 60 100
5-8 klasės 62 100

Dalykinės konsultacijos

    10 mėnuo 10 mėnuo 11 mėnuo 11 mėnuo
Mokytojo vardas, pavardė Dalykas Vaikų skaičius Kiek kartų vyko Vaikų skaičius Kiek kartų vyko
Nijolė Dubovskienė Chemija 20 4 14 3
Asta Stelnionytė Fizika 32 4 25 4
Lijana Zorubienė Lietuvių klb. 30 4 21 3
Danutė Šapalienė Lietuvių klb. 17 3 12 4
Audronė Buzienė Matematika 28 6 43 6
Tadeuš Romanovski Matematika 10 2 24 5
Rita Norkaitienė Pradinis matematika 90 8 45 6
Gintarė Dzindzalietienė Pradinis matematika 40 7 4 24
Jolanta Sabaliauskienė Pradinis matematika 37 3 32 3
Milda Šidlauskienė Pradinis matematika 22 4 18 4
Olga Panko Pradinis matematika 9 2 14 6
Lina Kumžienė Pradinis matematika 18 2 0 0
Regina Aršvilaitė Pradinis lietuvių kalba 40 8 42 6
Jolanta Sabaliauskienė Pradinis lietuvių kalba 51 4 41 3
Jolita Damkauskienė Pradinis lietuvių kalba 27 3 15 2
Violeta Jonaitytė Pradinis lietuvių kalba 41 4 30 3
Milda Šidlauskienė Pradinis lietuvių kalba 33 4 38 5
Zita Petravičienė Pradinis lietuvių kalba 96 8 48 8

Iki 2016-12-23 dienos vis dar vyksta 5-8 klasių mokinių apklausa apie jų bendrą pirmo trimestro mokymosi vertinimą. Rezultatus aptarsime Mokytojų metodinėje taryboje bei skelbsime viešai. Kviečiame mokinius aktyviau pasisakyti.

Džiaugiamės, kad beveik visi tėveliai jau įvykdė pareigas bei liūdime, kad vis dar yra tėvelių, kurie nepasirūpina laiku pristatyti Vaiko sveikatos patikrinimo pažymų, kuriuos, pagal teisės aktus privalu mokyklai atnešti iki rugsėjo 15 d. 

Dėkojame tėveliams, kurie pagal Vaiko mokymo/si sutartį bent kartą per mėnesį jungiasi prie el. dienyno. Popierinėmis el. dienyno ataskaitomis nesinaudoja nei vienas mokyklos tėvelis (jei toks poreikis yra, prašome kreiptis į progimnazijos raštinę). Nerimą kelia tėvų prisijungimo prie el. dienyno statistika. Primename, kad tėvai jungiasi savo, o ne mokinių vardu. El. dienynas – puiki priemonė bendravimui.

Tėvų prisijungimai

Klasė Tėvų skaičius , kurie per trimestrą prisijungė mažiau nei 3 kartus
5a 0
5b 1
5c 2
5d 4
5e 1
6a 2
6b 2
6c 6
6d 1
6e 1
7a 4
7b 5
7c 4
7d 1
8a 2
8b 4
8c 2

Progimnazijos administracija, direktorius@antakalnio.lt