Mokėjimas mokytis yra būtinas siekiant asmeninės pažangos. Vilniaus Antakalnio progimnazijos mokytojai šį mėnesį stiprino mokinių mokymosi kompetencijos įgūdžius.
Anglų kalbos mokytojos pasiūlė mokiniams dalyvauti edukaciniame konkurse ,,Olimpis 2016‘‘. Mokiniai internete atliko konkurso užduotis pagal savo lygį, įgijo kitokio mokymosi patirtį, pasitikrino savo mokėjimą mokytis. Reflektuodami patirtį mokiniai suvokia mokymosi svarbą, formuoja teigiamą savarankiško mokymosi nuostatą. Konkurso patirtis jiems suteikė svarbios informacijos, reikalingos organizuojant savo mokymąsi.
4d klasės mokiniai išsikėlė mokymosi uždavinius ir juos pasitikrino surengdami puikią kūrybinių darbų parodą. Jie mokėsi pažinti Vilnių, atspindėti savo vertybines sistemas kurdami. Paroda ,,Vilniaus atspindžiai‘‘ veikia mokyklos bibliotekoje.
Įvairias mokymosi tikslų siekimo strategijas išbandė Laimos Gaidienės ir Jūratės Gadeikienės mokinai, dalyvaudami ,,Labai paprastame konkurse 2016‘‘. Jie kūrė ir iliustravo ketureilius apie draugystę, darbus aptarė ir pateikė konkursui. Mokiniai išbandė savo gebėjimą koncentruoti mintį, ieškoti tinkamo ir reikalingo žodžio vertybinei nuostatai išreikšti, emocijai išsakyti.
Padedami lektorės, praktikės Audronės Šarskuvienės mūsų mokytojai gilino emocinio intelekto ugdymo ir pagalbos mokiniui mokantis žinias. Tokios žinios ir įgūdžiai reikalingi, kad galėtume padėti kiekvienam, kuris organizuoja savo mokymąsi, turi motyvacijos, nori kurti mokymąsi pats ar grupėje.
Tolerancijos dienomis mokiniai mokosi ieškoti informacijos, apdoroti, vertinti naujas žinias, taikyti įgytas kompetencijas įvairiuose socialiniuose kontekstuose. Kiekvieną savaitės dieną mokiniai mokosi iš socialinių akcijų jose dalyvaudami ir patys jas rengdami. Mokiniai mokosi bendraudami: dalydamiesi šypsenomis, apsikabinimais, rengdami dalijimosi, pagalbos dienas ir t.t.
Mokėjimo mokytis kompetencija suprantama kaip poreikis mokytis ir atkaklus užsibrėžto tikslo siekimas, atsakomybė už savo mokymąsi. Gebėjimas planuoti ir apmąstyti mokymosi procesą ir rezultatus, išsikelti pamatuotus uždavinius yra mokymosi kompetencijos centrinė ašis. Siekiame, kad kiekvienas mokinys pagal savo galimybes gebėtų pasirinkti mokymosi būdus, žinotų savo stiprybes ir trūkumus, o vyresni mokiniai domėtųsi mokymosi pasirinkimo galimybėmis.
Ko reikia išmokti, kad mokymasis vyktų visą gyvenimą ir būtų sėkmingas?
Pirmiausia mokiniai turėtų gebėti apmąstyti savo mokymąsi, pažinti save ir suvokti individualius poreikius, išsikelti mokymosi tikslus ir veiklą planuoti taip, kad šiuos tikslus pasiektų. Nuolatiniai pokalbiai šeimoje sustiprintų motyvaciją, o mokytojai palaikydami šeimos pokalbių tradiciją padėtų vaikams siekti išsikeltų tikslų. Mokiniai visą lapkričio mėnesį mokėsi pažinti save, stiprino bendravimo įgūdžius, mokėsi įvardinti savo paties reakcijas į bendravimo ir veiklos patirtis.
Mokyklos bendruomenės suėjimas į vieną pastatą, įsikūrimas naujose erdvėse, kuriama nauja bendravimo tradicija, nauji kabinetai, baldai, kitokios pamokos padėjo mokiniams geriau pažinti save ir suteikė progą vėl apsvarstyti savo tikslus.
Mokiniai pamokų metu mokomi įvairių mokymosi strategijų, padedančių siekti mokymosi tikslų (pvz., kaip stebėti save ir kartu bendrauti su aplinka, kaip išlaikyti dėmesį klausantis teksto, kaip tobulinti skaitymo suvokimą, rasti reikalingos informacijos žodynuose, enciklopedijose, vadovėliuose, žinynuose, elektroniniuose informacijos šaltiniuose, kaip įvairiais būdais kompensuoti tam tikrų gebėjimų trūkumą). Tokios patirties 6-8 klasių mokiniai įgys dalyvaudami parodoje ,,Mokykla 2016‘‘. Kiekviena klasė vykdama į parodą išsikels uždavinį, pasirinks veiklas, paskirs refleksijos dieną ir su bendraklasiais dalinsis įgytomis patirtimis.
Aštuntų klasių mokiniams pasiūlyta dalyvauti konkurse ,,Protonautai‘‘. Čia jie galės pademonstruoti savo gebėjimą greitai mąstyti, atkurti ir parodyti savo žinias, priimti sprendimus individualiai ir grupėje, susitarti su kitais, prisiimti atsakomybę. Šio konkurso dalyviai reflektuodami savo rezultatus turėtų suvokti, kad jie mokosi nuolat siedami jau turimas žinias su naujomis, suprastų savo žinių ir gebėjimų vertę.
Sėkmingai plėsti mokėjimo mokytis kompetenciją padeda galimybė pasikalbėti šeimoje ar su mokytoju ir draugais apie mokymosi uždavinių aktualumą, prasmingumą, galimybę įgytą patirtį pritaikyti įvairiose gyvenimo situacijose. Mokytojai, pagalbos specialistai, mokyklos vadovų komandos nariai ir mokinių tėveliai kalbėsis apie tai individualiose konsultacijose.
Mokytis kelti individualius mokymosi uždavinius ir juos aptarti šeimoje, atnešti susitarimus į mokyklą, kartu su klasės auklėtoju ar mokytojais aptarti savo veiklos planus kiekvienas mokosi ne tik pamokose, bet ir klasių valandėlių metu. Per nacionalinę karjeros savaitę išsiaiškinti jau turimą patirtį, išmokti mokytis iš įkvepiančių istorijų, tėvų ir praktikų sėkmės formulių mokiniai nusprendė rengdami susitikimus, paskaitas, lankydami tėvų darbo vietas, susipažindami su įvairių profesijų žmonėmis.
Mokykloje rengiamos asmeninės mokymosi konsultacijos, kuriose kartu su mokytojais galima aptarti klaidingus įsitikinimus ir juos koreguoti, susiformuoti naujus įgūdžius, sukurti kitokias mokymosi veiklas.
Pradinių klasių mokiniai mėnesio gale išsirinks raštingiausią savo klasių grupės mokinį ir geriausią skaitovą. Pasirengimas tokiam konkursui sudaro galimybę kalbėtis su kitais apie naujai įgyjamą patirtį, žinias, kad galėtų kurti naujas mokymosi strategijas, išsikelti tikslus, koreguoti veiklas ir kontroliuoti savo mokymosi rezultatą.
Rengiamos gero kino peržiūros pradinių klasių mokiniams leidžia išbandyti kitokius mokymosi metodus. Aptarimo metu mokiniai mokysis reflektuoti, išreikšti savo emocijas, mintis, naujus potyrius.
Pradinių klasių mokinių pavyzdžiu pasekė ir vyresnieji – mokykloje nuo lapkričio 18 dienos rengiami gero kino vakarai. Juos rengia mokyklos mokinių senatas.
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje 2a klasės mokiniai mokysis ne tik lietuvių kalbos, jie turės galimybę gauti ne tik mokslo žinių, bet ir daug sužinos apie save.
Mokymosi mokytis kompetenciją ugdoma ir kasdienėje pamokoje, ir nuolatiniame bendravime, ir mokyklos renginiuose. Veiklų ir galimybių sukurta nemažai, tačiau svarbiausia apmąstyti ir įsivertinti tai, ką nuveikėme. Reflektuodami apie savo mokymąsi keliame klausimus:
Ar aš mokausi noriai, pasitikiu savo jėgomis?
Ar išsikeliu realius (man pačiam pasiekiamus) mokymosi tikslus ir uždavinius?
Ar galiu pasirinkti tinkamas mokymosi strategijas ir priemones (ar apie tai drįstu pasitarti su mokytojais konsultantais)?
Ar gebu tikslingai planuoti mokymosi laiką?
Ar objektyvus vertinimas sutampa su mano subjektyviu mokymosi pažangos vertinimu?
Ar pats arba pasitaręs su mokytoju, draugais, šeimoje sugebu numatyti veiksmingus tolesnius mokymosi žingsnius?
Mokymosi mokytis kompetencija tobulinama visą gyvenimą, ji kuria visą gyvenimo kokybę, ši kompetencija, laiku išreikšta ir pritaikyta, gali palengvinti karjeros kelią. Kitą mėnesį akcentuosime ir tobulinsime kūrybingumo kompetenciją. Šios kompetencijos keliu keliausime per adventinį gruodį į įkvepiančias Kalėdų šventes.
Linkėdama smagaus mokymosi
Neringa Čiukšienė

Prisegti failai: