2016-10-12 susirinkę progimnazijos 37 klasių tėvų komitetų pirmininkai išrinko progimnazijos tėvų komiteto pirmininkę bei jos pavaduotoją.

Progimnazijos tėvų komiteto pirmininke tapo 2a ir 7c klasėse besimokančių mokinių mama Jūratė Grigaravičienė. Ją pavaduos 3c ir 6c klasėse besimokančių mokinių mama Edita Kisielienė. Su progimnazijos tėvų komiteto pirmininke ir pavaduotoja galima susisiekti per el. dienyną, pranešimų skiltyje.

Progimnazijos tėvų komiteto aktyvas taip pat išrinko tris tėvų atstovus į progimnazijos tarybą. Iš penkių pasiūlytų kandidatų išrinkti šie daugiausiai balsų surinkę tėveliai: Paulius Gadonas (3e kl.), Saulius Stirbinskas (2b ir 5d kl.) ir Jūratė Grigaravičienė (2a ir 7c kl.). Su tėvų atstovais progimnazijos taryboje taip pat galima susisiekti el. dienyno pagalba.

Sveikiname naujuosius tėvų savivaldos atstovus ir kviečiame bendradarbiauti rūpinantis visapusišku mokinių ugdymu!

Progimnazijos pedagogų bendruomenė


Progimnazijoje veikia klasių mokinių tėvų komitetai. Jie renkami klasių tėvų susirinkime kiekvienų mokslo metų pradžioje, rugsėjo mėnesį, iš trijų asmenų. Klasių mokinių tėvų komitetai aptaria su klasės vadovu klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti profesinį orientavimą, teikia siūlymus Progimnazijos tarybai ir direktoriui.

Klasių tėvų komitetų pirmininkai sudaro Progimnazijos tėvų komitetą, kuris renka Progimnazijos tėvų komiteto pirmininką balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip dviem trečdaliams komiteto narių. Progimnazijos tėvų komitetas padeda spręsti svarbiausius šeimos ir Progimnazijos bendradarbiavimo klausimus.

Mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais Progimnazijos direktorius gali organizuoti klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų vadovų pasitarimus.

Visuotinis Progimnazijos mokinių tėvų susirinkimas gali būti šaukiamas Progimnazijos direktoriaus iniciatyva arba vieno penktadalio tėvų reikalavimu ypač svarbiais Progimnazijos veiklos organizavimo klausimais.

Progimnazijos taryba yra aukščiausia Progimnazijos savivaldos institucija. Taryba telkia Progimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę demokratiniam Progimnazijos valdymui, padeda spręsti Progimnazijai svarbius klausimus, atstovauti teisėtiems Progimnazijos interesams.

Progimnazijos taryba lygiomis dalimis sudaroma iš Progimnazijoje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir mokinių atstovų. Progimnazijos tarybos narių skaičius yra 9, veiklos kadencijos trukmė 2 metai.

Į Progimnazijos tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja Progimnazijos tėvų komitetas, mokytojus – Progimnazijos mokytojų taryba, 5–8 klasių mokinius deleguoja Mokinių senatas.

Progimnazijos tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Progimnazijos direktorius Progimnazijos tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario arba pranešėjo teisėmis.

Progimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas pirmame tarybos posėdyje. Progimnazijos direktorius negali būti Progimnazijos tarybos pirmininku.

Progimnazijos taryba:

1. teikia siūlymus dėl Progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

2. pritaria Progimnazijos strateginiam ir metiniam veiklos planams, Progimnazijos nuostatams, Progimnazijos vidaus darbo tvarkos aprašui, kitiems Progimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Progimnazijos direktoriaus;

3. teikia Progimnazijos direktoriui siūlymus dėl Progimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, vidaus struktūros tobulinimo, darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo sąlygų sudarymo;

4. priima sprendimą dėl Progimnazijos ugdymo plano pakeitimų;

5. svarsto Progimnazijos lėšų naudojimo klausimus, vykdo lėšų naudojimo kontrolę;

6. išklauso Progimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia Progimnazijos direktoriui siūlymus dėl Progimnazijos veiklos tobulinimo;

7. teikia Vilniaus miesto savivaldybės tarybai siūlymus dėl Progimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

8. svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Progimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui;

9. teikia siūlymus dėl Progimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Progimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

10. svarsto kitus Progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.

Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams. Progimnazijos tarybos nutarimus, prieštaraujančius įstatymams ar kitiems teisės aktams, Progimnazijos direktorius ar savininkas Tarybai siūlo svarstyti iš naujo, o jai tokių sprendimų nepakeitus, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

Progimnazijos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Progimnazijos bendruomenei.