Mūsų progimnazija, norėdama įsivertinti mokinių mokymosi pasiekimus taikant standartizuotus vertinimo įrankius, teikė paraišką dalyvauti Nacionalinio egzaminų centro  veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas savivaldybėse/ mokyklose 2015–2016 m. m.“.

Šio bendradarbiavimo tikslas – tobulinti mokinių pasiekimų testavimo procedūras ir plėsti diagnostiniais ir standartizuotais įrankiais surinktų duomenų panaudojimą ugdymo kokybei gerinti. Taip pat siekiama išsiaiškinti, kaip pradiniam ir pagrindiniam ugdymui skirti mokinių pasiekimų testai gali būti racionaliai panaudoti mokyklos darbo gerinimui.

Mokyklos mokinių pasiekimams įvertinti bus panaudoti pradiniam ir pagrindiniam ugdymui skirti diagnostiniai ir standartizuoti testai: skaitymo (teksto suvokimo), rašymo (teksto kūrimo ir kalbos sandaros pažinimo) ir matematikos diagnostiniai testai 2 klasės mokiniams, skaitymo (teksto suvokimo), rašymo (teksto kūrimo), matematikos ir pasaulio pažinimo – 4 klasei; skaitymo (teksto suvokimo), rašymo (teksto kūrimo) ir matematikos – 6 klasei, skaitymo (teksto suvokimo) rašymo (teksto kūrimo), matematikos, gamtos mokslų ir socialinių mokslų – 8 klasei. Taip pat bus naudojami mokinių klausimynai 4, 6 ir 8 klasei, kurie sudaryti remiantis nacionaliniais mokinių pasiekimų tyrimų klausimynais (nacionalinių tyrimų klausimynai ir kita tyrimų medžiaga skelbiama Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje skyrelyje „Nacionaliniai tyrimai“ adresu http://www.nec.lt/177/ ir skyrelyje „Diagnostiniai vertinimo įrankiai ir standartizuoti testai“ adresu http://www.nec.lt/342/.)

Diagnostinių ir standartizuotų testų testavimo ir grafikas ir testų trukmė:

Nurodyto dalyko diagnostinis/ standartizuotas testas/ klausimynas Testo / klausimyno pildymo trukmė Testavimo data
2 KLASĖ
RAŠYMAS, 1 dalis (kalbos sandaros pažinimas) apie 45 min. * Balandžio 26 d.
SKAITYMAS apie 45 min.* Balandžio 28 d.
RAŠYMAS, 2 dalis (teksto kūrimas) apie 45 min.* Gegužės 2 d.
MATEMATIKA apie 45 min.* Gegužės 4 d.
4 KLASĖ
RAŠYMAS 45 min. Balandžio 26 d.
SKAITYMAS 45 min. Balandžio 28 d.
PASAULIO PAŽINIMAS 45 min. Gegužės 2 d.
MATEMATIKA 45 min. Gegužės 4 d.
KLAUSIMYNAS 30 min. Pasirinktinai iki gegužės 6 d.
6 KLASĖ
RAŠYMAS 45 min. Balandžio 27 d.
SKAITYMAS 45 min. Balandžio 29 d.
MATEMATIKA 45 min. Gegužės 5 d.
KLAUSIMYNAS 30 min. Pasirinktinai iki gegužės 6 d.
8 KLASĖ
RAŠYMAS 60 min. Balandžio 19 d.
SKAITYMAS 60 min. Balandžio 21 d.
MATEMATIKA 60 min. Balandžio 25 d.
SOCIALINIAI MOKSLAI 60 min. Gegužės 3 d.
GAMTOS MOKSLAI 60 min. Gegužės 6 d.
KLAUSIMYNAS 30 min. Pasirinktinai iki gegužės 6 d.
*Laikas, skirtas 2 klasės diagnostinių testų atlikimui, gali būti pratęstas iki 55 min.

2 ir 4 klasių moksleiviai testavimas vyks numatytomis dienomis 9.00 val.

6 ir 8 klasių moksleiviams testavimas vyks numatytomis dienomis 8.00 val., tuo metu, kai šių klasių  moksleiviai dalyvaus testuose, visiems 5-8 klasių mokiniams nebus pirmos pamokos, mokiniai renkasi tomis dienomis į antrą pamoką.