Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 1991 m. birželio 25 d. švietimo įstatymo Nr. I-1489 aktualia redakcija (Nr. XI-1281, 2011-03-17, Žin., 2011, Nr. 38-1804 (2011-03-31)) 37 straipsnio 5 dalimi ir Vilniaus Antakalnio progimnazijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimu, kad Progimnazijos bendruomenė, įsivertinant mokyklos veiklą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ISAK-607 „Dėl pritarimo bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijoms“:

  1. S u d a r a u Progimnazijos įsivertinimo darbo grupę iš savo noru pasisiūlysius dirbti darbuotojus:

1.1. Neringa Čiukšienė, Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

1.2. Dalia Valiakienė, Vilniaus Antakalnio progimnazijos pradinių klasių mokytoja;

1.3. Edita Skupienė, Vilniaus Antakalnio progimnazijos technologijų mokytoja;

1.4. Žydrūnė Butrimienė, Vilniaus Antakalnio progimnazijos pradinių klasių mokytoja;

1.5. Ingrida Byraitė-Pekorienė, Vilniaus Antakalnio progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja;

1.6. Jurgita Paravinskienė, Vilniaus Antakalnio progimnazijos Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja;

1.7. Tomas Jankūnas, Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktorius.

  1. Į p a r e i g o j u sudarytąją darbo grupę:

2.1.  kiekvienų metų mokslo metų pabaigoje, atlikti progimnazijos metų ugdymo veiklos vertinimą, siekiant nustatyti ugdymo bei veiklos prioritetus kitiems mokslo ir kalendoriniams metams;

2.2.  koordinuoti veiklos plano įgyvendinimo pusmetinį bei metinį vertinimą;

2.3.  koordinuoti strateginio plano tarpinius bei galutinius vertinimus;

2.4. atlikti kitus ir/ar analizuoti, nagrinėti, inicijuoti veiklos kokybės kiekybinius bei kokybinius tyrimus, siekiant palaikyti bei gerinti progimnazijos veiklos kokybę;

2.5. konsultuoti progimnazijos bendruomenę dėl įvairių veiklos sričių vertinimo;

  1. N u s t a t a u, kad darbo grupė savo veiklą pradeda nuo 2016 m. kovo 1 d. ir renkasi mažiausiai kartą per mėnesį – ugdymo proceso metu.

 Direktorius   Tomas Jankūnas