NECVykdant strateginio plano programą bei siekiant kiekvieno mokinio pažangos mums būtina nustatyti kiekvieno mokinio mokymosi rezultatus, pasitikrinti, ar metiniai įvertinimai atitinka standartizuotų testų pasiektus rezultatus, palyginti su šalies atitinkamų klasių mokinių pasiekimais. Gauti rezultatai padės suprasti mokinių ugdymo ir ugdymosi proceso problemas. Rezultatų analizė padės pasiruošti aukštesnei ugdymo(-si) pakopai bei įvertinti   mokinių pasiekimus, nustatyti  lygmenis. Įvardinti dalykų ugdymo problemas ir koreguoti ugdymo uždavinius, ilgalaikius planus, metodinę veiklą. Testo rezultatų analizė padės geriau planuoti strateginio plano įgyvendinimo veiklas, numatyti prasmingesnį metų veiklos planą.

Praėjusiais mokslo metais testais nustatėme, kad mūsų mokyklai sekasi kurti mokymo pridėtinę vertę, kuri yra pakankamai aukšta. Labai geri gamtos mokslų pasiekimai. Kaip ir visoje Lietuvoje, mūsų mokiniai turi raštingumo problemą, tuo tikslu skyrėme papildomas ugdymo valandas kalbos mokymui, mokytojai daugiau bendradarbiauja tarpusavyje. Mūsų mokiniai labai teigiamai save vertina, nors ne visi geba įvardinti mūsų įgyvendinamą pilietinį ugdymą, dalis nesupranta ugdymo karjeros paskirties.

Standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti. (plačiau)

Standartizuoti testai kuriami remiantis standartizuotomis programomis. Kartu su standartizuotais testais skelbiamos vertinimo instrukcijos, testų charakteristikos,  šalies mokinių rezultatai.

2016 metais mokykloms bus pasiūlyti šie vertinimo įrankiai: diagnostiniai vertinimo įrankiai 2 klasės mokiniams (skaitymo, rašymo ir matematikos sričių) ir standartizuoti testai 4 klasių(skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo sričių), 6 klasių (skaitymo, rašymo ir matematikos sričių), 8 klasių (skaitymo, rašymo, matematikos, gamtamokslinio ir socialinio ugdymo sričių) mokiniams. Mokyklos rusų ir lenkų mokomąja kalba taip pat gali pasinaudoti šiais testais. 2, 4 ir 6 klasės mokiniams parengti visi testai bus išversti į atitinkamai rusų ir lenkų kalbas. 8 klasės mokiniams skaitymo, rašymo testai pateikiami tik lietuvių kalba, kiti testai – verčiami į rusų ir lenkų kalbas. Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

Daugiau informacijos – http://www.nec.lt/342/