Puzlė1 tikslas. Skatinti mokinių, jų tėvų, mokytojų, pagalbos specialistų, ugdymo aplinkos darbuotojų bendravimą ir bendradarbiauti siekiant kiekvieno mokinio ir visos bendruomenės pažangos.

Uždaviniai:

  1. Kurti naujas, saugias ir patrauklias ugdymo(si) aplinkas.
  2. Sukurti tokį bendradarbiavimą, pagalbos sistemą, susitarimus ir pokyčius, kad kiekvienas mokinys patirtų sėkmę.

2 tikslas. Siekti kokybiško mokymo(si).

  1. Plėtoti mokyklos bendruomenės bendrąsias ir profesines kompetencijas.
  2. Plėtoti mokinių atsakomybę ir aktyvumą už savo mokymąsi ir akcentuojant įsivertinimo/reflekcijos svarbą.
  3. Siekti kokybiško ugdymo tobulinant integraciją, skatinant kūrybiškumą.

Kviečiame ir Jus pasisakyti dėl 2016 m. veiklos plano tikslų bei uždavinių, o taip pat pradėti planuoti bei siūlyti planui veiklas ne vėliau kaip iki 2016-01-15 d. (imtinai). Planui turi pritarti Progimnazijos taryba, kurią sudaro mokinių, tėvų ir mokytojų atstovai.