Mokslo metų pradžia 2015-09-012015
Mokslo metų pabaiga  2016-08-31
Ugdymo proceso (pamokų) pradžia 2015-09-01
Ugdymo proceso (pamokų) pabaiga 2016-05-31

Ugdymo procesas organizuojamas pusmečiais
I pusmetis 2015-09-01 2016-01-29
II pusmetis 2016-02-01 2016-05-31

Atostogos
Rudens 2015-10-26 2015-10-30
Žiemos (Kalėdų )  2015-12-28    2016-01-08
Žiemos      2016-02 15     2016-02-17
Pavasario 2016-03-21 2016-03-25

Papildomos atostogos
2015-12-21 2015-12-23
2016-02-18 2016-02-19

Vasaros atostogos
2016-06-01 2016-08-31

Pamokų laikas
Pamokos trukmė 1-oje klasėje – 35 min.
1 klasė 2-4 klasės
8.00 – 8.35 8.00 – 8.45
8.55 – 9.30 8.55 – 9.40
9.50 – 10.25 9.50 – 10.35
10.55 – 11.30 10.55 – 11.40
12.00 – 12.35 12.00 – 12.45
12.55 – 13.40

Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę (pirmokams)

Dorinis ugdymas (etika, tikyba) 1
Lietuvių kalba 8
Matematika 4
Pasaulio pažinimas 2
Dailė ir technologijos 2
Muzika 2
Kūno kultūra 2
Šokis 1